HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Skydd för boende m fl
Skydd för miljön
Vid invändig sanering
Städning
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skyddsåtgärder vid invändig sanering

Vidta alla tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder för att begränsa spridningen av PCB i damm och gasform.

•  Vid sanering inomhus ska det om möjligt vara avgränsat och tätt mellan den lokal där arbeten
    pågår och angränsande lokaler.

•  Lokalen ska vara tömd på normal verksamhet och helst även inredning.

•  Det ska dessutom vara undertryck i arbetslokalen.

•  Ytor inom lokalen kan också behöva täckas för att skyddas från kontaminering av PCB.

•  Slipning bör utföras med rakslip med slipstift eftersom det ger mindre dammspridning än vinkelslip.Sanering inomhus runt dörr förbereds med skyddande ”låda” mot
dörren och skyddstäckning av golvet.
Foto: Igor Kecskés Maconkai


•  Dammsugaren placeras om möjligt utomhus. Om inte detta är möjligt kopplas en kanalfläkt och
   evakueringsslang till dammsugaren som släpper ut avluften utomhus. Genom att avluften leds ut
   utomhus skapas undertryck i lokalen där man sanerar.

•  Se till att avluften från dammsugaren inte förorenar någon annans arbetszon! Vid arbete med
   slipstift ökas mängden gasformig PCB som kommer ut ur dammsugaren! Dammsugaren avskiljer
   bara partiklar.

• Om det utrymme som ska saneras är sådant att avluften från dammsugaren inte kan släppas
   utomhus ska dammsugaren kompletteras med ett kolfilter som fångar upp PCB i gasform.

• Tillträde till arbetsutrymmet ordnas via luftsluss. Saneringspersonal får inte gå med PCB-dammiga
   arbetskläder genom lokaler där andra människor befinner sig.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum