HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Demontering av isolerrutor med PCB

Demonterade isolerrutor med PCB är farligt avfall och måste tas om hand så att det inte finns någon risk att PCB läcker ut i miljön. I avfallsförordningen ställs samma krav på dokumentation och märkning, lagring, transport och destruktion som för övrigt avfall med PCB.

Isolerrutor ska demonteras och hanteras hela. Man får inte göra någon åverkan på själva rutan. Den som demonterar rutor med PCB ska vara försiktig så att de inte krossas eller skadas, så att PCB-haltig gas läcker ut. Eventuella sprickor i glaset tejpas över. Skyddshandskar ska användas vid arbetet; de kan vara av butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL). Om krossade rutor ska tas om hand inomhus rekommenderas helmask med gas- och partikelfilter.

Om rutan är monterad med fylld fals av kitt eller annan fogmassa ska man demontera hela karmen eller bågen med rutan kvar. Allt detta är farligt avfall och hanteras enligt gällande regler. Om rutan är monterad med luftad och dränerad fals ska man i stället lossa glasningslisterna och ta ut klossarna. Rutan och klossarna klassas då som farligt avfall.

Hela rutor ska bäras och lagras stående så att inte glaset går sönder. Tejpa sprickor om sådana finns eller om det är risk för att glas kommer att spricka, tejpa glas som släpper från metalldistansen, tejpa om PCB-massa faller ur rutan.

PCB-haltiga rutor som lagras tillfälligt på byggplatsen ska förvaras i låst utrymme, separerat från annat avfall. Om rutorna är krossade läggs materialet i tunnor som försluts och märks PCB-haltigt avfall. Tunnorna ska förvaras i låst utrymme.

Mer information
Se Planglasföreningens webbplats – www.svenskplanglas.se.

Broschyren "Demontering och hantering av isolerrutor med PCB" har tagits fram av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Den senaste broschyren är från mars 2013. Broschyren finns att hämta på sanerapcb.nu. Den kan även beställas från Glasbranschföreningens webbplats www.gbf.se (sök på PCB) eller från Svensk Planglasförenings webbplats. (Sök på PCB > Branschriktlinjer).

Demontering och hantering av isolerrutor av PCB, hämtar du här.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum