HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Innan saneringsarbetet påbörjas

Möte med entreprenören
Beställaren (och fastighetsägaren om en entreprenör är beställare) bör hålla ett möte med entreprenören innan arbetet påbörjas, där entreprenören får presentera valda arbetsmetoder och utrustning, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten (se förslag till AF-texter). Miljökontoret och Arbetsmiljöverkets inspektör bör ges tillfälle att delta i mötet.

Provsanering
En provsanering kan vara värdefull om det gäller ett mer omfattande saneringsarbete. Beställaren bör då begära att entreprenören gör en provsanering på cirka 1–2 meter fog för att fastställa nivån på saneringen.

Ett exempel på när en provsanering kan vara av värde är när det gäller smala fogar som sitter mellan naturstensplattor i en fasad, där man inte vill riskera att plattorna spräcks eller skadas på annat sätt. Vid en provsanering kan man se hur arbetet utförs och då komma överens om rengöringsgrad m m. En överenskommelse om rengöringsgrad bör också göras om fogmassan som sitter mycket svåråtkomligt och där allt inte kan tas bort utan att intilliggande material skadas. Miljökontoret bör vara med i diskussionen om rengöringsgrad.

Vid en provsanering kan man även kontrollera arbetsställning, arbetarskydd och tillgänglig utrustning. (Eventuellt kan man även göra en flödesmätning av dammsugarutrustningen.) Miljökontoret samt Arbetsmiljöverkets regionkontor bör inbjudas till provsaneringen. Om fastighetsägaren inte själv är beställare bör fastighetsägaren godkänna resultatet av provsaneringen.Fogmassa har sanerats i denna naturstensfasad. Kanske hade
man efter en provsanering kunnat hitta en metod som skadade
stenkanterna mindre.
Foto: Gunilla Rex


Handlingar från entreprenören
Följande handlingar bör begäras in och lämnas av entreprenören till beställaren innan arbetet startar:

 • Arbetsmiljöplan
 • Miljöplan
 • Kvalitetsplan
 • Kopia av försäkringsbevis
 • Kopia av transportörs tillstånd för transport av farligt avfall
 • Kopia av tillstånd för eventuell mellanlagring.
Därutöver kan beställaren begära kopior av intyg från genomgångna kurser i sanering enligt riktlinjerna för utbildning som beskrivits under rubriken Krav på sanerare.

Inhägnad av arbetsplatsen
Arbetsplatsen ska inhägnas så att inga obehöriga kan komma in på arbetsområdet. Avfallsbehållarna ska placeras innanför avspärrningarna och vara låsta när arbete inte pågår. Skyltar om pågående arbete och tillträdesförbud bör sättas upp.Skyltning medan arbetet pågår. Efter arbetsdagens slut måste skyltningen och maskiner
m m tas bort och loftgången noggrant rengöras om boende ska ha tillträde till den.
Foto: Igor Kecskés Maconkai


Ställning och arbetsplattform
Vid sanering av fogar i fasad har valet av ställning och utformningen av arbetsplattformen betydelse för möjligheten att minimera PCB-spridningen till miljön. Det har även betydelse för arbetsmiljön under själva saneringen.

PCB-sanering ställer särskilda krav på ställningen när det gäller säkerhet och arbetsutrymme. Arbetsplattformen måste till exempel ha tillräcklig plats för personer och utrustning, och den ska ha tät botten och tät anslutning mot väggen så att inte avfall kan passera där. Därutöver rekommenderas vindskydd upp till räckeshöjd. Monteras vindskyddet högre upp än så gäller inte byggnadsställningens CE-märkning.

Det finns olika slags ställningar som kan användas vid fogsanering:    

 • Klätterställning är ofta det bästa alternativet om sanering ska göras utan samband med andra fasadarbeten, och om en sådan kan användas med hänsyn till markens och byggnadens utformning. En klätterställning är tillräckligt stabil för att placera dammsugaren på och kan anpassas efter önskad arbetshöjd.

 • Hängställning är ett billigare alternativ än klätterställning, men den är vindkänslig och svårare att täta mot fasaden. Det är inte heller säkert att en sådan ställning kan bära den tunga dammsugarutrustningen.
   

 • Fast ställning kan bli aktuell om andra arbeten än fogsanering ska utföras. Med en sådan är det svårare att få en ergonomiskt riktig arbetshöjd.
   
 • Rullställning, saxlift eller bygglift kan användas i vissa fall, till exempel om få och spridda fogar ska saneras, men det kan vara svårt att få tillräckligt med utrymme på en sådan ställning och svårt att få tätt mot fasaden.Hängställning med dammsugare.
Foto: Gunilla Rex


Arbete från lift. En inklädnad av liftkorgen skulle ge mer skydd mot fallande fogbitar.
Någon form av tätning mot fasaden bör finnas. Marken intill fasaden måste vara täckt.
Foto: Igor Kecskés Maconkai
Klätterställning
Foto: Igor Kecskés Maconkai

Maskiner, verktyg m m ska vara på plats
Alla maskiner, verktyg, skyddsutrustning, behållare för avfall m m som är lämpliga och ska användas vid saneringen måste finnas på plats innan arbetet påbörjas.

Information till de personer som ska sanera
Alla som ska arbeta med saneringen behöver relevant information från PCB-inventeringen om var de PCB-haltiga fogmassorna finns och vilka halter PCB de innehåller, om den saneringsteknik som är tänkt att användas, krav på verktyg och utrustning, skyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning m m.

Anmälan
Fastighetsägaren ska som nämnts ovan göra anmälan om saneringen till kommunens miljökontor. Entreprenören bör kontrollera att anmälan är gjord för att kunna starta arbetet som det är planerat.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum