HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Information till hyresgäster och lokalanvändare

Inför fogsanering i en byggnad är det viktigt att fastighetsägaren ser till att informera de hyresgäster och lokalanvändare som blir berörda av åtgärderna.

De som har bostäder eller lokaler i en byggnad som ska saneras, ska informeras i förväg, helst vid två tillfällen, om den planerade saneringen. Det är viktigt att fastighetsägaren kan lämna saklig informa¬tion och svara på frågor.

Den första informationen bör innehålla uppgifter om:

  • Att man har funnit PCB i byggnaden.
  • Vad PCB är och vilka miljö- och hälsorisker detta kan innebära.
  • När företaget planerar att starta saneringsarbetet.
  • Hur detta kan komma att påverka hyresgästerna.

Det kan vara lämpligt att ordna en eller några informationsträffar där intresserade och oroliga hyresgäster kan få tillfälle att ställa frågor och direkt få svar.

Innan saneringsarbetet påbörjas behöver hyresgästerna få ny information. De behöver i god tid få veta när och hur de praktiskt kommer att påverkas, till exempel att de inte kan öppna vissa fönster eller använda balkonger under den tid som arbetet pågår. Informationen bör ges skriftligt för att säkert nå alla hyresgäster. Om ett informationsmöte anordnas är det bra om entreprenören medverkar och berättar hur de som utför arbetet kommer att vara klädda och utrustade och hur de kommer att arbeta.

Ett exempel på hur ett informationsbrev kan utformas finns under rubriken Hjälpmedel/Brev till hyresgäster.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum