HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Kostnader

Kostnad för sanering
Kostnaden för att byta ut fogmassa kan variera mycket beroende på husets läge, markens utformning närmast huset, husets höjd, tillgång till arbetsställningar eller möjlighet att placera ställningar, omfattningen av fogmassor som ska saneras samt fogarnas åtkomlighet. Kostnaden kan också variera mellan olika delar av landet.

Uppgifter om kostnaden kan tyvärr inte redovisas. Om det vid en upphandling är mycket stor skillnad mellan olika anbud, så bör man extra noga kontrollera den entreprenör som gett ett lågt anbud och se till att alla krav är uppfyllda, innan det billigare alternativet väljs.

Kostnad för transport och destruktion

Hur mycket transporterna kostar beror på avstånd, mängd, transportör och så vidare. Destruktion hos Fortum Waste Solutions kostar ca 19 kronor per kg (2017) för PCB-haltigt avfall från fogsanering och sanering av golvmassor. En hanteringskostnad som beror av typ av emballage tillkommer.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum