HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Företag att anlita

Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare

Annonsera på sanerapcb.nu

Om ossMiljökonsultgruppen arbetar med information om PCB i byggnader, bland annat på denna webbplats.
Läs mer och hitta våra kontaktuppgifter.


 

Kommentar till bilden
Finns på denna sida.

          

Nytt om PCB


Läs senaste nyheterna nedan.
Läs fler 
Nyheter

24-03-13
Anmälan om att ta bort fogmassor med klorparaffiner
Texten om anmälan inför att fogmassor med klorparaffiner ska tas bort har ändrats efter information från Naturvårdsverket.
Läs mer.

23-10-11
Nytt gränsvärde i POPs-förordningen för SCCP
Vi har reviderat vår information om klorparaffiner beroende på det nya gränsvärdet för SCCP (kortkedjiga klorparaffiner) som är 1 500 mg/kg. Vid den halten krävs destruktion eller irreversibel omvandling. 
Läs mer.

23-06-03
Kurs i PCB-sanering för entreprenörer
Miljökonsultgruppen i samråd med BFB höll den 25 maj en mycket uppskattad komprimerad endagskurs i PCB-sanering internt för ett entreprenadföretag.

Om du är intresserad av en kurs för ert företag så kontakta oss för en offert! Det kan vara möjligt för oss att hålla en sådan kurs för bara ett fåtal medarbetare i era egna lokaler.

2022-11-14
Påminnelse - PCB vid ombyggnad m m
PCB i fog- eller golvmassa i halter över 50 mg/kg som hittas vid renovering, ombyggnad eller rivning ska saneras.
Anmälan om saneringen ska lämnas in till miljökontoret senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Använd gärna blankett som tillhandahålls av kommunens miljökontor eller denna blankett.

2022-09-06
De som sanerar ska veta vad de håller på med!
Vi träffade nyligen miljöinspektörer som hänvisar till kunskapskravet i miljöbalkens hänsynsregler när de ställer krav på att saneringspersonal ska vara utbildad. Här finns alltså en möjlighet att hänvisa till lagstiftningen för att kräva utbildning. Sen måste ju sanerarna också arbeta enligt det de lärt sig! Det behöver man kontrollera.

2022-08-16
Begreppet fastighetsägare
Vi har använt begreppet fastighetsägare på denna webbplats och i PCB-handboken när vi skriver om den som är ansvarig för att inventera och vid behov sanera PCB. Det är för oss ett enklare sätt att tala om "den som äger en byggnad eller anläggning" som det uttrycks i PCB-förordningen. Det är egentligen inte helt korrekt. 
En byggnad på en fastighet kan ägas av någon annan än fastighetsägaren.
Läs mer!

2022-05-12
Intresserad av kurs om PCB?
Är du intresserad av kurs i PCB-inventering eller PCB-sanering utöver vad vi annonserat, så skicka ett mejl till Gunilla Rex. Om vi får tillräckligt många intresserade så ordnar vi en kurs. 
Läs mer om inventeringskurs.
Läs mer om BFBs saneringskurs.

2022-02-09
Se upp med klorparaffiner  i fogmassor
Naturvårdsverket har 2020 uppdaterat Sveriges plan för implementering av Stockholmskonventionen, då kortkedjiga klorparaffiner har lagts till. Det är inga ändringar i avfallshanteringen av klorparaffiner mot vad vi tidigare skrivit här. Det kan ändå vara av intresse att läsa.
Läs mer och ladda ner dokumentet.

2022-01-29
Ny miljösanktionsavgift för farligt avfall
Den 1 november 2020 fick vi bestämmelser om att den som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall ska anteckna och rapportera vissa uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.
Från den 1 januari 2022 gäller nu en bestämmelse om att den som rapporterar för sent till registret kan behöva betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor.
Läs mer.

2022-01-20
Var observant då gamla aluminiumprofiler rivs ut
Gammal PCB-massa kan finnas kvar på aluminiumprofiler där en fogmassa med PCB tidigare har sanerats.  
Då dessa fönster eller glaspartier senare ska tas bort måste man därför uppmärksamma att PCB-haltig massa kan finnas kvar på profilen där man inte kommit åt att sanera.
Se bild och läs kommentarer.

2020-12-09
Rapportera farligt avfall!
Nu finns krav på rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta gäller från 1 november 2020. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

2020-11-04
Resultat av enkät om PCB i färg
Det finns golvfärg med mer PCB än 50 mg/kg. 
Halter över 500 mg/kg har hittats i flera fall.
Med anledning av dessa provresultat vill vi från Miljökonsultgruppen rekommendera att man vid inventering tar prover även på golvfärg.
För kontaminerade material med PCB-halter över 500 mg/kg bör inte krav kunna ställas på sanering innan det är dags för åtgärder som berör dessa material. Förordningens krav gäller fog- och golvmassor. 
Läs mer.

2020-10-26
Fönsterkitt med både asbest och PCB
Fönsterkitt med asbest som sitter vid en isolerruta med PCB kan vara kontaminerat med PCB. En konsult har funnit att PCB-halter på 2000 mg/kg är vanliga.
Detta kräver i allmänhet först en asbestsanering av kittet, med alla de krav som ställs på asbestsanering. Kittet ska skickas till Fortum för förbränning i deras högtemperatur-ugn. Sedan hanteras rutorna som PCB-avfall på samma sätt som andra isolerrutor med PCB.
Läs mer om hur detta ska tas omhand
Läs mer om var du kan hitta fönsterkitt med asbest.

2020-10-06
Nya avfallsregler
Den 1 augusti började en ny avfallsförordning (2020:614) gälla i Sverige. Det har också införts nya bestämmelser om avfall i miljöbalken. Orsaken är de revideringar i avfallslagstiftningen som Europeiska unionens råd beslutade 2018 genom det så kallade avfallspaketet.

Avfallspaketet innebär nya krav på bygg- och rivningsavfall, bl a ska avfallet sorteras i åtminstone sex fraktioner. (Byggsektorn har i sina Resurs- och avfallsriktlinjer redan tidigare bestämt en basnivå för avfallssortering som en branschnorm. Se sid 23 och följande i dokumentet.)

För det farliga avfallet finns det nu nya regler om spårbarhet och rapportering till ett avfallsregister.
Läs mer i det omarbetade avsnittet om lagstiftning.

2020-05-28
Det finns PCB-handböcker kvar
Du kan fortfarande beställa vår PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader från Svensk Byggtjänst. Den behandlar hela processen vid sanering av fog- och golvmassor och beskriver kort även hur isolerrutor och elprodukter med PCB-kondensatorer ska hanteras.

2020-05-27
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
Vi har just fått in ett nytt konsultföretag i Malmö på vår lista. I Skåne län finns inventeringsarbete kvar att göra.
 
Det är också aktuellt att ta hand om PCB i samband med rivning och att på rätt sätt hantera isolerrutor med PCB-haltig förseglingsmassa då fönster ska bytas. Vi får också frågor om åtgärder för mark.

2019-11-27
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
En ny utredning om kemikalier har nyss presenterats, som föreslår att gränsvärdena för alla kemikalier ska sänkas kraftigt. Läs SVTs nyhet.
SVT2 visade måndagen den 25 november i Vetenskapens värld programmet "Östersjön – hopp och hot", som också tar upp frågan om kemikalier i våra kroppar. (Finns tyvärr inte längre kvar på SVT Play.)
Läs mer och hitta intressanta länkar.


2019-09-24
Miljökonsultgruppen har ny postadress
Den nya adressen syns längst ner på sidan!
                       
2019-05-23
Rapport från NV om PCB
Miljökonsultgruppen har skrivit en rapport för Naturvårdsverket, Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar, som nu har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats på svenska och engelska. Rapporten är en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna.
Gunilla Rex har sammanställt materialet i samråd med Bengt Gustafsson och Per Lilliehorn.
Läs mer och hämta rapporten.

2019-05-23
Komplettering om klorparaffiner
Det vi tidigare skrivit om klorparaffiner under rubriken Frågor och svar, Fråga 16, har kompletterats med uppgifter från Naturvårdsverket beträffande avfallshantering.
Läs mer.
                 

Bild från en av våra inventeringskurser 2013 På bilden är kursledarna Bengt Gustafsson, femte från vänster, och Gunilla Rex, tredje från höger.
             

Om klorparaffiner

Vad är klorparaffiner?
Arbete som berör klorparaffiner
Klassificering och avfallshantering
Mer information

Hjälpmedel

Här hittar du blanketter, förslag till AF-texter, litteratur-lista m m
Läs mer

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum