HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Sanering av fogmassor med PCB

Kommentar till bilden på startsidan och bilden nedan: Mannen som skär ut fogmassa med vibrerande kniv borde ha ett avvibrerande handtag på verktyget. Vibrationshandskar kan också var till hjälp. Läs mer på denna sida.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för saneringen

För en väl genomförd fogsanering med god kvalitet på arbetet och lämpliga skyddsåtgärder krävs att både fastighetsägaren (eller dennas konsult) och entreprenören har kunskap och kompetens om PCB och hur det bäst ska saneras.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för hur saneringen genomförs. Fastighetsägaren styr genomförandet av saneringsentreprenaden dels genom de krav på entreprenörens kompetens, erfarenhet och kvalitetsarbete som ställs vid upphandlingen av entreprenaden, dels genom att kontrollera det löpande saneringsarbetet. Kontrollen kan göras till exempel genom att fastighetsägaren själv eller genom anlitad hjälp besöker arbetsplatsen ofta, för att förvissa sig om att arbetet utförs på avtalat sätt.

Beträffande tidpunkt när saneringen ska vara klar och övriga lagkrav som gäller för sanering, se denna sida.


Information om hur sanering ska genomföras
Läs handledningen Sanera PCB-haltiga
fogar, Handledning för fogentreprenörer, som ges ut av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Handledningen beställs från SFR, kansliet@sfr.nu eller via telefon, Johan Olofsson, 070-308 99 46.

Se även Branschrekommendation
för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor, som finns att ladda ner under rubriken Litteratur. Dessa två skrifter ger tillsammans en bra bild av hur sanering bör gå till.

Bilden nedan visar en fogsanerare med full skyddsutrustning (overall, friskluftsmask med gas- och partikelfilter, handskar, hörselskydd) som skär ut fogmassa med en oscillerande kniv. Observera dammsugarmunstycket vid verktyget som samlar upp PCB-gaser och partiklar.

Arbetaren har dessutom på sig utrustning för mätning av PCB i luften. Bilden är tagen i projektet Åtgärder vid sanering av fogmassor med PCB (2005).

Foto: Gunilla Bernevi Rex
 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum