HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Beställarens kontroll

Löpande kontroll

Beställarens kontroll kan göras visuellt, genom att beställarens representant besöker arbetsplatsen och själv ser hur arbetet går till och/eller genom revision av entreprenörens egenkontroll. Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet ska kontrolleras. 

Om det är relevant att göra någon form av mätning kan en sådan genomföras enligt vad vi beskrivit under rubriken Provtagning och mätningar. Beställaren kan också begära in uppgifter från mätningar som genomförts genom entreprenörens försorg.

Redovisning före slutbesiktning
Före slutbesiktning ska följande dokument lämnas av entreprenören enligt förslaget till AF-texter:

  • Dokumentation av genomförd egenkontroll

  • Sammanställning av avfallsmängder

  • Resultat från eventuella mätningar

  • Mottagningsintyg gällande överlämnat PCB-haltigt material från Fortum Waste Solutions (f d SAKAB) eller från en av länsstyrelsen godkänd mottagarstation

  • Kopia av transportdokument
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum