HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
El-avfall med PCB-kondensatorer

Enligt avfallsförordningen ska den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hålla dem skilda från annat avfall.

Att demontera produkter som misstänks ha kondensatorer med PCB kräver inte tillstånd eller anmälan.

Själva kondensatorerna med PCB eller misstänkt PCB-innehåll får endast demonteras av ett företag som certifierats för behandling av el-avfall. Reglerna innebär att fastighetsägaren eller entreprenören inte själv får ta bort kondensatorerna ur utrustningen! Armaturer och annan utrustning ska lämnas hela till den entreprenör som har tillstånd att transportera el-avfall.
De anläggningar som ska ta emot el-avfall måste vara certifierade för behandling av el-avfall.

Fastighetsägaren är verksamhetsutövare och har ansvar för avfall som uppstår i de egna fastigheterna.

Demontering
Lysrörsarmaturer och annan utrustning som misstänks innehålla PCB-kondensatorer ska tas bort och hanteras hela. De blir PCB-avfall enligt avfallsförordningen. Kondensatorn får inte demonteras utan ska sitta kvar.

Lysrör ska tas bort ur armaturer, hanteras separat och läggas i kärl avsedda för kasserade lysrör. Lysrören är farligt avfall.

Att demontera (ta bort) produkter med PCB-kondensatorer kräver inte tillstånd eller anmälan. Men kondensatorer med PCB eller misstänkt PCB-innehåll får endast demonteras av en anläggning som certifierats för behandling av el-avfall. Reglerna innebär att fastighetsägaren eller entreprenören inte själv får ta bort kondensatorerna ur utrustningen! Armaturer och annan utrustning ska lämnas hela till den entreprenör som har tillstånd att transportera el-avfall.

I samma ögonblick som en PCB-kondensator demonteras från en motor eller armatur är den farligt avfall och ska behandlas enligt avfallsförordningen. För transport och mellanlagring av farligt avfall med PCB krävs särskilt tillstånd.

Även kondensatorer som innehåller vanlig mineralolja utan PCB klassificeras i Sverige som farligt avfall och ska omhändertas enligt avfallsförordningens föreskrifter för elektriskt och elektroniskt avfall.

Skyddsåtgärder
Inga speciella skyddsåtgärder mot PCB krävs, om inte någon kondensator är trasig och läcker olja, vilket är mycket ovanligt. Har olja som misstänks innehålla PCB läckt ut ska den samlas upp så noggrant som möjligt och absorptionsmaterialet läggas tillsammans med den elektriska produkten som blivit kontaminerad i ett separat kärl.

Fastighetsägaren ska underrättas om en kondensator har läckt olja och platsen där olja läckt ut ska genast markeras och avskärmas med t ex tejp och skylt om PCB-läckage, så att ingen går på golvet och sprider PCB vidare. Lokalen ska inte användas förrän fastighetsägaren bedömt vilka åtgärder som ska vidtas.

Arbetsmiljö
Arbetet kräver normalt ingen skyddsutrustning.

Använd skyddshandskar vid hantering av produkter med läckande kondensatorer.

Vid arbete inomhus med produkter med läckande kondensatorer rekommenderas helmask med kombinationsfilter A2P3.

Lagring, emballage, märkning
Produkter med PCB-kondensatorer kan lagras tillfälligt på platsen, separat i väderskyddat och låst utrymme, på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Om förvaringen av el-avfall är bristfällig kan det leda till utsläpp av skadliga ämnen på plats, samt stölder och vandalisering med negativ miljöpåverkan som följd.

Det finns olika sorters emballage eller behållare som enligt gällande regler för farligt gods kan användas för förvaring och transport av avfallet. Fråga om den tilltänkta transportör kan tillhandahålla lämpliga kärl.

Om en produkt har en trasig kondensator ska den placeras i separat kärl, som är tätt och försluts med lock.

Varje förpackningsenhet ska märkas med ”PCB-avfall”. Kompletterande märkning inför transporten kan göras av transportören.

Transport
Enligt avfallsförordningen får PCB-haltigt avfall endast transporteras av den som har tillstånd till detta av länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse kan upplysa om vilka företag som har ett sådant tillstånd. Den som lämnar avfall för transport är skyldig att kontrollera (53 § avfallsförordningen) att transportören har det tillstånd som krävs (enl 36 § avfallsförordningen). Fastighetsägaren anses vara den som lämnar avfallet, men eftersom entreprenören gör det i praktiken, så måste entreprenören göra dessa kontroller och redovisa dem för fastighetsägaren.

För transport av PCB-avfall gäller också ADR-reglerna för transport av farligt gods.

Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas. Den som lämnar avfallet (lämnaren = fastighetsägaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren = transportören) ska se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Fastighetsägaren kan ge sin entreprenör i uppdrag att upprätta och underteckna transportdokumentet för sin räkning, men fastighetsägaren har fortfarande kvar sitt förvaltningsrättsliga ansvar. Kopia på dokumentet ska överlämnas till fastighetsägaren.

Blanketter för transportdokument finns att ladda ner t ex från Stockholms webbplats www.stockholm.se. Sök Transportdokument. På Forum Waste Solutions webbplats finns anvisningar om hur farligt avfall ska skickas och märkas. Där finns också ett formulär för transportdokument.

Mottagare av avfall med PCB-kondensatorer
Elektriska produkter som är avfall ska (oavsett typ av kondensator) skickas till anläggning som är certifierad för behandling av el-avfall.

Avfallet kan också lämnas till en anläggning för mellanlagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap.

Entreprenören ska ha kontrollerat (53 § avfallsförordningen) att tänkt mottagare av avfallet är godkänd.

Journalföring
När PCB-produkter demonteras ska fastighetsägaren föra anteckningar (55 § avfallsförordningen) om det farliga avfall som uppstår, med uppgifter om mängd avfall, slag av avfall samt anläggning som avfallet transporteras till (55 § avfallsförordningen).

Fastighetsägaren ses som den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer och ansvarar alltså för att anteckningarna förs. Den entreprenör som demonterar elprodukter med misstänkta PCB-kondensatorer måste därför lämna dessa uppgifter till fastighetsägaren.

Anteckningar ska göras då avfallet lämnas för transport och bör göras även när mottagningskvitto erhålls.

Den som samlar in och den som transporterar farligt avfall ska också föra anteckningar enligt 56 och 57 §§ avfallsförordningen.

Uppmärksamhet vid rivning
Inför rivning ska materialinventeringen innehålla information om var kondensatorer med misstänkt PCB finns. De som river bör också själva känna till var det kan finnas kondensatorer med PCB.

Förslag för små mängder el-avfall med misstänkta PCB-kondensatorer
I en fastighet kan det under löpande underhåll uppstå små mängder avfall med PCB, t ex lysrörsarmaturer med misstänkta PCB-kondensatorer. Kondensatorerna får inte demonteras. Detta avfall blir ofta inte rätt hanterat. Den fastighetsägare som är verksamhetsutövare och beställer arbeten har ansvar för avfall som uppstår i de egna fastigheterna.

Ett förslag är att fastighetsägaren tillhandahåller speciella säkra, förslutna behållare, som den installatör som demonterar armaturerna e d kan lägga avfallet i. Installatören ska dokumentera vad som lagts i behållaren, samt notera datum, företagsnamn och signatur. Lämpliga kärl bör fastighetsägaren kunna beställa av det företag som sedan ska transportera avfallet. Fastighetsägaren måste ha ett utrymme där avfallet kan förvaras inlåst. På det sättet kan transporterna av farligt avfall samlas till färre tillfällen.

Fastighetsägaren ska göra den kontroll av transportör och mottagare som krävs, beställa borttrans-port och upprätta transportdokument tillsammans med transportören, samt se till att få kvitto från mottagaren av avfallet. Fastighetsägaren noterar i journal vilket avfall som har uppkommit (med hjälp av entreprenörens/entreprenörernas noteringar), vad som har transporterats och var avfallet lämnats.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum