HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
El-avfall med kondensatorer

Enligt avfallsförordningen ska den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hålla dem skilda från annat avfall. Lysrörsarmaturer och elektriska apparater med motorer består huvudsakligen av stål och andra metaller. Dessa lämnas normalt till skrotbranschen för återvinning.

De anläggningar som ska ta emot el-avfall måste vara godkända som förbehandlare av el-avfall. Sedan den 1 januari 2006 gäller en föreskrift (NFS 2005:10, Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter) som mer detaljerat ställer krav på den yrkesmässiga förbehandlingen av el- och elektronikavfall före förbränning, fragmentering och deponering.

Kondensatorer med PCB eller misstänkt PCB-innehåll får endast demonteras av godkänd förbehandlare av el-avfall. Reglerna innebär att fastighetsägaren eller entreprenören inte själv får ta bort kondensatorerna ur utrustningen! Armaturer och annan utrustning ska lämnas hela till den entreprenör som har tillstånd att transportera el-avfall.

I samma ögonblick som en PCB-kondensator demonteras från en motor eller armatur är den farligt avfall och ska behandlas enligt avfallsförordningen. För transport och mellanlagring av sådant avfall krävs särskilt tillstånd.

Även kondensatorer som innehåller vanlig mineralolja utan PCB klassificeras i Sverige som farligt avfall och ska omhändertas enligt avfallsförordningens föreskrifter för elektriskt och elektroniskt avfall.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum