HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Skydd för boende m fl
Skydd för miljön
Vid invändig sanering
Städning
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skydd för den yttre miljön och människor i omgivningen

Minimal spridning av PCB
Målet för saneringen är att minimera spridningen av PCB till den yttre miljön.

Det viktigaste för skydd av miljön är att man använder den bästa kända saneringstekniken med god dammuppsamling vid källan samt att entreprenören har goda städrutiner.

Det handlar alltså främst om entreprenörens noggrannhet vid saneringsarbetet och när avfallet tas omhand. De åtgärder som beskrivits ovan under rubriken Skydd för boende och lokalanvändare tillgodoser också skyddet för miljön och de personer som vistas i omgivningen.

Skydd av mark
Marken invid huset ska täckas in med geotextil.

Bredden från huset bör vara minst tre meter utanför och bredvid byggställningen. Om huset är högt kan marken behöva täckas ännu längre ut från fasaden. Syftet med marktäckning är att samla in eventuella fogmasserester och annat som faller ner.

För att säkerställa att fogbitar inte faller ner i skarven mellan hus och marktäckning ska marktäckningen anslutas tätt mot fasad. Marktäckningen ska också förankras i marken, så att den inte kan blåsa bort, och den ska dammsugas dagligen. Om fast ställning ska användas så måste marktäckningen läggas på plats innan ställningen monteras.

Planteringar kan påverka hur ställningar kan placeras och marktäckningen utföras. Överväg därför om buskar och liknande kan beskäras, om vissa växter ska flyttas under saneringsarbetet och så vidare.

Vid arbete i innerstad kan tillträde krävas till exempel till butiker under pågående sanering. Detta ställer stora krav på kreativitet för att lösa skyddet mot nedfallande partiklar på ett bra sätt. En rullbar ställning med tätt tak, så att människor kan gå under den, kan eventuellt fungera som ett slags marktäckning.Under hängställningen har skydd mot fallande partiklar lagts på
en rullställning. Det går att passera under rullställningen. För 
arbete högre upp på fasaden hade skyddet behövt vara bredare
och längre.
Foto: Gunilla Rex

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum