HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Avfallshantering

Fastighetsägaren är verksamhetsutövare och har ansvar för avfall som uppstår i de egna fastigheterna.

Allt farligt avfall ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar, vilka ska märkas. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen. Det PCB-haltiga avfallet destrueras hos Fortum Waste Solutions (f d SAKAB).

Farligt avfall
PCB-haltiga fogmassor eller golvmassor som innehåller mer än 0,005 viktprocent PCB (= 50 mg/kg eller 50 ppm) är farligt avfall enligt avfallsförordningen (202:614). Avfall med lägre halt PCB är inte FA. Hur jord med PCB-halt under 50 mg/kg ska hanteras måste avgöras från fall till fall. Det kan ibland handla om stora mängder jord som tas bort. Det bästa är att ta kontakt med kommunens miljökontor för att få råd och anvisningar för sådan hantering.
Läs mer i avsnittet Markåtgärder.

PCB-haltigt avfall från sanering är till exempel borttaget fogmaterial, bottningslister, betong-, lättbetong- och tegelavfall eller annat som suttit intill fogmassan, dammsugarpåsar och filter samt marktäckning. Även kasserade engångsoveraller, handskar och liknande räknas som PCB-avfall.

Insamling av avfall
Huvuddelen av det avfall som bildas vid utskärning består av sammanhängande remsor som omedelbart ska läggas i avsedda behållare tillsammans med bottningsmaterialet. En mindre del av avfallet består av mindre partiklar, varav huvuddelen fångas in av dammsugaren. Partiklar som faller ner på arbetsplattformen ska samlas in noggrant.

För att minimera spridningen av PCB vid saneringen är det mycket viktigt att allt avfall som uppkommer tas om hand omsorgsfullt. Allt PCB-haltigt avfall får samlas i samma emballage.

Lagring, emballage och märkning
PCB-avfallet kan lagras tillfälligt på platsen, separat i låst utrymme. Det får inte blandas eller lagras tillsammans med annat avfall.

Allt PCB-haltigt avfall läggs i särskilda kärl eller polyetensäckar som är godkända för farligt avfall. Fråga om tilltänkt transportör kan tillhandahålla lämpliga kärl. Varje förpackningsenhet ska märkas tydligt och placeras i låsbart utrymme, normalt en container, som också ska märkas. Avfallskoden för PCB-avfall är 17 09 02*. Märkning ska minst göras med texten ”PCB-avfall” på varje förpackningsenhet. Kompletterande märkning inför transporten kan göras av transportören.


Transport
Enligt avfallsförordningen får PCB-haltigt avfall endast transporteras av den som har tillstånd till detta av länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse kan upplysa om vilka företag som har ett sådant tillstånd. Den som lämnar avfall för transport är skyldig att kontrollera (53 § avfallsförordningen) att transportören har det tillstånd som krävs (enl 36 § avfallsförordningen). Fastighetsägaren anses vara den som lämnar avfallet, men eftersom entreprenören gör det i praktiken, så måste entreprenören göra dessa kontroller och redovisa dem för fastighetsägaren.

För transport av PCB-avfall gäller också ADR-reglerna för transport av farligt gods.

Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas. Den som lämnar avfallet (lämnaren = fastighetsägaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren = transportören) ska se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

En fastighetsägare kan ge sin entreprenör i uppdrag att upprätta och underteckna transportdokumentet för sin räkning, men fastighetsägaren har fortfarande kvar sitt förvaltningsrättsliga ansvar. Kopia på dokumentet ska överlämnas till fastighetsägaren.


Blanketter för transportdokument finns att ladda ner t ex från Stockholms webbplats www.stockholm.se. Sök Transportdokument. Du kan kontakta Fortums kundtjänst (019-30 52 00) för att få anvisningar om hur avfallet ska skickas och märkas. Du kan också söka på "Transportdokument" på Fortums webbplats (www.fortum.se) för att hitta ett formulär för transportdokument.


Anläggning som får ta emot PCB-avfall
Mottagare av avfallet ska vara antingen Fortum Waste Solutions eller en anläggning för mellanlagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap
4 – 5 §§.

Fastighetsägaren ska ha kontrollerat (53 § avfallsförordningen) att tänkt mottagare av avfallet, annan än Fortum Waste Solutions, är godkänd att ta emot PCB-avfall.

Entreprenören ska av transportören begära kopia på mottagningskvitto från mottagningsanläggningen. Kopia på mottagningskvittot ska överlämnas till fastighetsägaren.

(Den entreprenör som har transporttillstånd för PCB-avfall har möjlighet att själv mellanlagra små mängder PCB-avfall. Detta gäller om mängden avfall som lagras inte vid något tillfälle uppgår till mer än 200 kg farligt avfall. Alla farligt-avfall-fraktioner utom elektriska eller elektroniska produkter och blybatterier ska samman-räknas i de 200 kg. Om entreprenören mellanlagrar så ska ändå slutmottagarens kvitto sedan redovisas till beställaren.)

Destruktion
Avfallet som innehåller PCB tas omhand av Fortum Waste Solutions i Kumla – den enda godkända anläggningen i Sverige för behandling av farligt avfall med PCB. Avfallet förstörs genom förbränning vid ungefär 1 300 °C, då det bryts ned till mindre farliga beståndsdelar i en kontrollerad process.

Journalföring
Avfallsförordningen kräver journalföring av det farliga avfall som uppstår, med uppgifter om mängd avfall, slag av avfall samt anläggning som avfallet transporteras till (55 § avfallsförordningen).

Fastighetsägaren ses som den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer och ansvarar alltså för att anteckningarna förs. Den entreprenör som utför saneringen måste därför lämna dessa uppgifter till fastighetsägaren.

Anteckningar ska göras då avfallet lämnas för transport och bör göras även när mottagningskvitto erhålls.

Den som samlar in och den som transporterar farligt avfall ska också föra anteckningar enligt 56 och 57 §§ avfallsförordningen.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum