HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Avfallshantering

Fastighetsägaren är verksamhetsutövare och har ansvar för avfall som uppstår i de egna fastigheterna.

Allt farligt avfall ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar, vilka ska märkas. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen. Det PCB-haltiga avfallet destrueras hos Fortum Waste Solutions (f d SAKAB).

Farligt avfall
PCB-haltiga fogmassor eller golvmassor som innehåller mer än 0,005 viktprocent PCB (= 50 mg/kg eller 50 ppm) är farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Avfall med lägre halt PCB är inte FA. Hur jord med PCB-halt under 50 mg/kg ska hanteras måste avgöras från fall till fall. Det kan ibland handla om stora mängder jord som tas bort. Det bästa är att ta kontakt med kommunens miljökontor för att få råd och anvisningar för sådan hantering.
Läs mer i avsnittet Markåtgärder.

PCB-haltigt avfall från sanering är till exempel borttaget fogmaterial, bottningslister, betong-, lättbetong- och tegelavfall eller annat som suttit intill fogmassan, dammsugarpåsar och filter samt marktäckning. Även kasserade engångsoveraller, handskar och liknande räknas som PCB-avfall.

Insamling av avfall
Huvuddelen av det avfall som bildas vid utskärning består av sammanhängande remsor som omedelbart ska läggas i avsedda behållare tillsammans med bottningsmaterialet. En mindre del av avfallet består av mindre partiklar, varav huvuddelen fångas in av dammsugaren. Partiklar som faller ner på arbetsplattformen ska samlas in noggrant.

För att minimera spridningen av PCB vid saneringen är det mycket viktigt att allt avfall som uppkommer tas om hand omsorgsfullt. Allt PCB-haltigt avfall får samlas i samma emballage.

Lagring, emballage och märkning
PCB-avfallet kan lagras tillfälligt på platsen, separat i låst utrymme. Det får inte blandas eller lagras tillsammans med annat avfall.

Allt PCB-haltigt avfall ska läggas i särskilda kärl eller polyetensäckar som är godkända för farligt avfall. Fråga om tilltänkt transportör kan tillhandahålla lämpliga kärl. Varje förpackningsenhet ska märkas tydligt och placeras i låsbart utrymme, normalt en container, som också ska märkas. Avfallskoden för PCB-avfall är 17 09 02*. Märkning ska minst göras med texten ”PCB-avfall” på varje förpackningsenhet. Kompletterande märkning inför transporten kan göras av transportören.


Transport
Enligt avfallsförordningen får PCB-haltigt avfall endast transporteras av den som har tillstånd till detta av länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse kan upplysa om vilka företag som har ett sådant tillstånd. Den som lämnar avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har det tillstånd som krävs. Fastighetsägaren anses vara den som lämnar avfallet, men eftersom entreprenören gör det i praktiken, så måste entreprenören göra dessa kontroller och redovisa dem för fastighetsägaren.

För transport av PCB-avfall gäller också ADR-reglerna för transport av farligt gods.

Enligt avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas. Läs här om transportdokument.

En fastighetsägare kan ge sin entreprenör i uppdrag att upprätta och underteckna transportdokumentet för sin räkning, men fastighetsägaren har fortfarande kvar sitt förvaltningsrättsliga ansvar. Kopia på dokumentet ska överlämnas till fastighetsägaren.


Blanketter för transportdokument finns att ladda ner t ex från Stockholms webbplats www.stockholm.se. Sök Transportdokument. Du kan kontakta Fortums kundtjänst (019-30 52 00) för att få anvisningar om hur avfallet ska skickas och märkas. Du kan också söka på "Transportdokument" på Fortums webbplats (www.fortum.se) för att hitta ett formulär för transportdokument.


Anläggning som får ta emot PCB-avfall
Mottagare av avfallet ska vara antingen Fortum Waste Solutions eller en anläggning för lagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap.

Den som lämnar avfallet ska ha kontrollerat att tänkt mottagare av avfallet, annan än Fortum Waste Solutions, är godkänd att ta emot PCB-avfall.

Entreprenören ska av transportören begära kopia på mottagningskvitto från mottagningsanläggningen. Kopia på mottagningskvittot ska överlämnas till fastighetsägaren.

Destruktion
Avfallet som innehåller PCB tas omhand av Fortum Waste Solutions i Kumla – den enda godkända anläggningen i Sverige för behandling av farligt avfall med PCB. Avfallet förstörs genom förbränning vid ungefär 1 300 °C, då det bryts ned till mindre farliga beståndsdelar i en kontrollerad process.

Journalföring
Avfallsförordningen kräver att det ska föras anteckningar om det farliga avfallet enligt 6 kap avfallsförordningen.

Nytt i avfallsförordningen 2020
Avfallsförordningen (2020:614) innehåller bland annat nämnda krav på anteckningar samt 
anmälan till Naturvårdsverkets avfallsregister, för att avfallet ska vara spårbart.

Läs om avfallsförordningen på denna sida.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum