HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Ersättningsmaterial

Det finns en rad fogningsprodukter på marknaden med mycket god beständighet och stor rörelseupptagande förmåga. De alternativ som normalt kommer ifråga är de som uppfyller kraven enligt SS-ISO 11 600 klass F25 LM. Alla leverantörer av betydelse på den svenska marknaden har produkter som uppfyller kraven.

Rådgör med en fogentreprenör om val av ersättningsmaterial och begär att entreprenören redovisar bland annat miljöegenskaper och funktion för den tänkta fogmassan. Det är tyvärr inte möjligt att ge några entydiga råd när det gäller de olika fogningsprodukterna. Det viktiga är att göra avvägningar mellan olika egenskaper, där miljöanpassning och funktion är de viktigaste. Det har också betydelse vilka material fogen ansluter till.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum