HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Kvalitetskrav på rengöringen
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Rengöring av fogsidor

Efter det att fogmassan skurits bort ska fogkanterna rengöras noggrant från  fogmassa. Målet är att all synlig fogmassa ska tas bort.

Det har visat sig att höga halter PCB finns i skiktet närmast fogmassan. Fogmassa finns i porer och ojämnheter och PCB har vandrat in i materialet närmast fogen. Mycket PCB finns därför i de två millimetrarna närmast fogkanten. I betong kan här finnas cirka tio procent av PCB-mängden i fogen. Med hänsyn till spridningen till miljön bör alltså cirka två millimeter av fogkanten tas bort genom slipning.

Arbetsmiljöverket vill inte acceptera mer än ca två millimeter slipning eller så att det ser rent ut, på grund av belastningen vid slipningsarbetet. Fogen kan också bli onödigt bred för att fungera bra efter återfogning och utseendet förändras.

Om huset ska rivas bör mer tas bort, se Rivning, Fogmassor.

Fasadmaterialet samt var fogen är placerad samt hur åtkomlig den är påverkar vilken metod man väljer vid rengöring av fogsidorna. Vid lättåtkomliga  fogar är slipning med vinkelslip den mest effektiva metoden, men vid svåråtkomliga fogar måste man ibland välja andra metoder och maskiner.

Slipning

Slipning med vinkelslip är den vanligaste metoden om fogen sitter i betong, lättbetong eller tegel. När fogkanterna är svåra att komma åt med vinkelslip – till exempel vid invändiga hörn – rekommenderas rengöring genom slipning med slipstift (rotationsfräs). I vissa fall kan bilningsmejsel användas.

Slipstift med konisk utformning har visat sig vara mycket effektiva. De sprider dessutom mindre damm än vinkelslipmaskiner. Den koniska utformningen underlättar rengöring av ytor som annars är svåra att nå.

Bilning
Bilning kan t ex användas i invändiga hörn eller i andra fall där man inte kommer åt att slipa med vinkelslip eller slipstift. För att bilning ska ge en rak fogkant måste först ett spår göras med vinkelslip några millimeter från fogkanten, som bilningen kan styras från.Slipning med slipstift
Foto: Gunilla Rex


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum