HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Kontroll före start
Daglig egenkontroll
Provtagning och mätningar
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Provtagning och mätningar

Någon rekommendation om provtagning och mätningar finns inte, men följande kan eventuellt genomföras:

Provtagning av jord vid utvändig sanering
Det är känt att PCB-halterna intill hus med PCB-fogmassa i fasad är högre än bakgrundshalterna av PCB. Vissa markåtgärder bör vidtas efter fogsanering även om inga prover tagits.
Läs mer om PCB i mark i avsnittet Markåtgärder.

Miljökontoret kan begära provtagning och riskbedömning för att man ska kunna bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga.

Jordprover som visar mycket höga halter efter avslutad sanering kan ge en indikation på att arbetet har om utförts med mycket dåliga skyddsåtgärder, så att mycket PCB har spridits till omgivningen. För att konstatera detta bör man i så fall ta ett stort antal prover, eftersom enstaka fogbitar eller större partiklar som blivit kvar på marken slumpmässigt kan ge höga värden.

Men det är osäkert hur resultatet av provtagning efter sanering ska bedömas, då det gäller entreprenörens skyddsåtgärder. Vi rekommenderar att man i första hand förebygger sådan spridning av PCB genom tydliga krav vid upphandling och fortlöpande kontroll av saneringen från beställaren och ett bra skyddsarbete från entreprenörens sida.

Mätning av PCB-förekomst i luften i arbetsmiljön
En sådan mätning kan visa hur stor spridningen är för de olika arbetsmetoder som används. Mätningen ska utföras under samma förhållanden som själva saneringsarbetet utförs.

Tidigare mätningar har gjorts vid saneringsarbeten där man följt rekommenderade skyddsåtgärder för uppsamling av damm och gaser vid verktyget. Resultaten visade i dessa fall att halterna av PCB och inhalerbart damm låg nära eller strax över de hygieniska gränsvärdena. Detta bör vara acceptabelt från arbetsmiljösynpunkt när fläktmatad mask med gas- och partikelfilter används som andningsskydd.

Mätning av dammsugarens luftflöde vid verktyget
Luftflödet ger en indikation på hur god uppsamlingen av PCB-haltigt damm och gaser är. I Branschrekommendationen från Riv- och Saneringsentreprenörerna ges exempel på vilken slang och vilka verktyg inkopplade som kan ge PCB- och dammhalter som ligger nära de hygieniska gränsvärdena. I studien inför Branschrekommendationen visade det sig att luftflödet inte bör vara lägre än 370 m3 per timme innan slang och verktyg kopplats in.

Enligt en tidigare studie utförd av SP (SP Rapport 1999:07) bör flödet med slangar, verktyg samt kåpa anslutna inte underskrida cirka 330 m3 per timme. Flödet kan mätas med hjälp av till exempel VEAB-rör.

 Flödesmätning. Flödet bör vara minst 370 m3/h utan slang och verktyg
inkopplade, nominellt bör flödet vara högre. När denna utrustning
testades minskade flödet med 20 % när slang på 10 m Ø 63 mm +
2 m Ø 50 mm kopplades in.
Foto: Gunilla Rex

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum