HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Kontroll före start
Daglig egenkontroll
Provtagning och mätningar
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Förslag till daglig egenkontroll

De dagliga arbetsrutinerna föreslås omfatta bland annat följande kontrollpunkter:

 • Arbetsplatsens avspärrning

 • Marktäckningen

 • Att fönster och balkongdörrar är stängda

 • Att ventilationsöppningar är stängda eller täckta

 • Att byggnadens ventilation (om möjligt) är avstängd

 • Att damm inte kan spridas till intilliggande utrymmen i byggnaden (uppmärksammas vid invändig sanering)

 • Att ställningar uppfyller ställda krav

 • Att saneringsutrustningen uppfyller ställda krav på dammuppsamlande förmåga

 • Att personlig skyddsutrustning finns och används

 • Att synligt damm inte har förekommit vid slipning (avvikelser noteras)

 • Att fogkanter är rena efter slipning (om fogmassa eller bottningsmaterial måste lämnas kvar ska det noteras)

 • Att eventuella skador på fogkanter är dokumenterade

 • Dammsugning av ytor intill fogen efter sanering

 • Rengöring av utrustning och arbetskläder

 • Rengöring och vid behov byte av dammsugarens filter (enligt dammsugartillverkarens anvisningar)

 • Rengöring av arbetsplattformen vid arbetsuppehåll (till exempel matrast), vid dagens slut och innan ställningen flyttas

 • Rengöring och insamling av marktäckningsmaterial vid dagens slut och i samband med byte av arbetsställe

 • Att avfallet har tagits om hand på rätt sätt och journalförts

 • Att märkning och behållare uppfyller ställda krav

 • Att mottagarintyg och kopior av transportdokument har sparats.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum