HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Krav på sanerare
Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Förfrågningsunderlag

Det är viktigt att förfrågningsunderlaget klargör omfattningen av arbetena samt olika omständigheter som kan komma att påverka hur de utförs.

Det är också viktigt att ange om det ska pågå annan verksamhet i byggnaden under entreprenadtiden och vad detta i så fall innebär för entreprenaden. Informera också om ventilationssystemet i byggnaden.

Exempel på andra uppgifter av betydelse för entreprenaden är om entréer, balkonger och loftgångar ska vara tillgängliga och om eventuella gångstråk ska hållas öppna för allmänheten.

Förfrågningsunderlaget bör bland annat innehålla

 • Relationshandlingar omfattande orienteringsritning med tomtgräns, byggnader, planteringar samt fasadritningar, planritningar och liknande med markering av det PCB-haltiga material som ska saneras

 • En enkel beskrivning av byggnadens konstruktion

 • Fogtyper, beskrivning och ritning

 • Beräknade mängder att sanera (foglängd, golvytor, antal isolerrutor och så vidare)

 • Analysresultat från inventeringen med beskrivning och markering av var proverna tagits.

Det är också bra att ha med ett underlag för à-prislista för ytterligare PCBfogar som kan hittas under arbetet.

Krav som bör ställas med hänsyn till miljö och hälsa

 • Kvalitetsansvarig eller miljöansvarig hos entreprenören

 • Utbildad saneringspersonal

 • Kvalitetsplan inklusive eller med separat miljöplan som bland annat redovisar
  – vald arbetsmetod och utrustning

  – hur dammalstring minimeras och hur dammuppsamling sker

  – hur dammspridning förhindras inomhus

  – hur avfallet hanteras

  – kontrollplan för egenkontroll
 • Eventuell medverkan av entreprenören vid information till hyresgästerna

 • Beskrivning av hur arbetsmiljöfrågorna kommer att lösas, inklusive beskrivning av eventuella avlastande hjälpmedel

 • Arbetsmiljöplan upprättad före byggplatsetablering

 • Skyddsåtgärder och dagliga rutiner för att skydda miljö, hyresgäster och lokalanvändare

 • Möjlighet att besiktiga skyddsåtgärderna före start av saneringen

 • Rapportering av avfallsmängder, redovisning av transportdokument och mottagningskvitton från Fortum Waste Solutions (f d SAKAB) eller från godkänd mellanlagringsstation

 • Noggrann städning av fasad och arbetsplats efter avslutat arbete.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum