HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets rekommendationer
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Arbetsmiljöverkets rekommendationer

Andningsskydd
Den som arbetar med sanering av PCB exponeras i första hand genom inandning av PCB i form av damm eller ånga. För att klara det hygieniska gränsvärdet för PCB i luften är det viktigt att använda andningsskydd.

Vid slipningsarbete i samband med rengöring av fogkanter rekommenderas fläktassisterad (fläktmatad) mask som andningsskydd. Skyddet ska ha både gas- och partikelfilter (beteckning TM3A2P). Även vid annat arbete som innebär mekanisk bearbetning av PCB-haltiga fogar bör sådant andningsskydd användas, i praktiken vid allt arbete med elektriskt anslutna maskiner.Mannen på bilden har andningsskydd med gas- och partikelfilter,
heltäckande skyddskläder och hörselskydd.
Foto: Gunilla Rex

Belastningsergonomi
Saneringsarbete kan innebära hög belastning på framför allt nacke, axlar och rygg på grund av ofta återkommande arbete med vibrerande verktyg i och över axelhöjd, högt synkrav samt hindrande personlig skyddsutrustning. Ofta utförs också delar av arbetet under knähöjd.

För att minska risken för belastningsskador i nacke, axlar och rygg är det viktigt att arbetet kan utföras från en höj- och sänkbar häng- eller klätterställning samt att de som arbetar kan ta korta återhämtningspauser vid behov. Avlastande utrustning kan underlätta hanteringen av tunga maskiner. De som sanerar bör också byta arbetsuppgifter med varandra.

Vibrationsskydd
Man bör sträva efter att använda så lågvibrerande maskiner som möjligt. Vid inköp av nya maskiner bör vibrationsnivåer under 2,5 m/s2
väljas; vid högre värden begränsas användningstiden. Vibrationerna från en oscillerande kniv kan minskas genom avvibrerande handtag. Eventuellt kan vibrationsdämpande handskar användas.

Skyddskläder
Heltäckande skyddsdräkt rekommenderas. Den bör vara lätt att rengöra med dammsugare efter varje arbetspass. Skyddsdräkten ska förvaras så att den inte kommer i kontakt med rena kläder och matvaror.

Vid hudkontakt finns det risk för upptag av PCB via huden. Vid all kontakt med PCB och PCB-haltigt material ska därför skyddshandskar användas.

Hörselskydd
Vid arbete med oscillerande kniv samt vid slipning och bilning överskrids ofta gränsvärdena för buller. Därför ska hörselskydd användas vid dessa arbetsmoment.

När det gäller skyddsåtgärder för miljö och arbetare – se även Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor, som finns att hämta här.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum