HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Frågor
Fråga oss
Klorparaffiner
Vad är klorparaffiner
Arbete som berör klorparaffiner
Klassificering och avfallshantering
Mer information
Arbete som berör klorparaffiner

Fogmassor
Om man vid analys får beskedet att en fogmassa inte innehåller PCB men klorparaffiner finns det möjlighet att genom en ny analys få fram halten av klorparaffiner för att bedöma hur fogmassan ska hanteras som avfall. Analysen är cirka fem gånger så dyr som PCB-analys och i vissa fall går det inte att få fram säkra uppgifter om halter.

Alternativ till ytterligare analys, särskilt om det är en mindre mängd fogmassa att ta hand om, är att fogmassan utan vidare undersökning hanteras som POPs-avfall och farligt avfall med klorparaffiner.

Anmälan?
Det krävs ingen anmälan enligt PCB-förordningen för att ta bort fogmassa som innehåller klorparaffiner. Men anmälan kan enligt Naturvårdsverket vara aktuell enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §. Kanske kan det anses vara risk för "inte ringa" spridning av klorparaffiner om halterna är höga? Tag därför alltid kontakt med miljökontoret i kommunen för en bedömning i det enskilda fallet. 

Arbetsmiljö och miljöskydd
Om man ska ta bort fogmassor eller plastmattor som innehåller klorparaffiner över gränsvärdet för SCCP eller över halten för farligt avfall, bör skyddsåtgärder vidtas. 

Miljökonsultgruppens rekommendation är att då fogmassor med klorparaffiner ska tas bort bör man använda personlig skyddsutrustning med bl a andningsskydd med gas- och partikelfilter vid bearbetning med elektriska verktyg, om halten SCCP i fogmassan ligger över 1 500 mg/kg och för MCCP över 2 500 mg/kg.

Om riskerna vid bearbetning bedöms kräva personlig skyddsutrustning som vid PCB-sanering bör även skydd för omgivningen och den yttre miljön göras på samma sätt som vid PCB-sanering.

Om plastmattor med klorparaffiner ska rivas ut är det lämpligt att använda handskar och någon typ av andningsskydd. Vid slipning av lim och betong där en matta har legat ska andningsskydd användas och dammspridning minimeras genom att dammet samlas upp med kraftig dammsugare. Avluften leds ut utomhus, och rummet bör avgränsas från angränsande lokaler.

På en fråga till Arbetsmiljöverket svarar AV att de inte har något specifikt gränsvärde för klorparaffiner och inget vetenskapligt underlag för klorparaffiner. AV skriver att man bör använda samma typ av skyddsutrustning som man använder vid PCB-sanering om det finns risk för hälsofarlig exponering för klorparaffiner, exempelvis vid upphettning genom slipning.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Då man misstänker att arbetet med att ta bort klorparaffinhaltigt material kan innebära en hälsoskadlig exponering, ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och välja lämplig skyddsutrustning och rutiner för att minimera riskerna. Tilläggas kan att AFS 2011:19 alltid gäller när det handlar om kemiska risker i arbetsmiljön.


Isolerrutor med klorparaffiner
Om isolerrutors förseglingsmassa analyserats avseende PCB kan man få besked att den inte innehåller PCB men klorparaffiner. När det gäller förnyad analys för att få fram halter av klorparaffiner i förseglingsmassan gäller samma resonemang som för fogmassor ovan.

Om isolerrutor som innehåller klorparaffiner ska tas bort, bör de hanteras på samma sätt som isolerrutor med PCB. Läs mer på denna sida.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum