HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Frågor
Fråga oss
Klorparaffiner
Vad är klorparaffiner
Arbete som berör klorparaffiner
Klassificering och avfallshantering
Mer information
Vad är klorparaffiner?

Förekomst
Klorparaffiner är giftiga föreningar som användes t ex som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast (PVC), som mjukgörare i fogmassor och förseglingsmassa till isolerrutor och som tillsats i skäroljor, lim, ytbeläggningar och färg. Klorparaffiner användes i fogmassor både före PCB och efter att PCB blev förbjudet i Sverige (förbud för s k öppen användning 1973). Användningen av klorparaffiner har minskat kraftigt under 1990-talet, främst efter 1996. Klorparaffiner i PVC-mattor slutade i Sverige att användas 1996.


Egenskaper
Klorparaffiner är persistenta och bioackumulerande miljöföroreningar, dvs de är svårnedbrytbara och halterna ökar längre upp i näringskedjan. De är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter på vattenmiljön. De är även misstänkt cancerogena.

Klorparaffinerna delas in i olika grupper beroende på hur de är uppbyggda. De farligaste är de kortkedjiga, SCCP. Mindre farliga är mellankedjiga klorparaffiner, MCCP. 

Regler för klorparaffiner
SCCP finns med på EUs POPs-förordning 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, som gäller också i Sverige och där även PCB finns med. (POPs = Persistent Organic Pollutants) POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av dessa ämnen över angivna gränsvärden. Gränsvärdet för SCCP är 1500 mg/kg från den 10 juni 2023. Se vidare under rubriken Klassificering och avfallshantering.

Material med avsiktlig användning av SCCP innehåller vanligen mer än 1 % SCCP 
(10 000 mg/kg).

Fogmassor med klorparaffiner måste inte tas bort om det inte ska göras något arbete som berör dem. Men när de blir avfall finns krav på avfallshanteringen.

Skyddsåtgärder då material med klorparaffiner tas bort
Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner bör skyddsåtgärder vidtas, se 
denna sida. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot om man ska arbeta med material som innehåller klorparaffiner.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum