HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Frågor
Fråga oss
Klorparaffiner
Vad är klorparaffiner
Arbete som berör klorparaffiner
Klassificering och avfallshantering
Mer information
Klassificering och avfallshantering

Om fogmassor med klorparaffiner innehåller mer än 2 500 mg/kg (0,25 %) för SCCP eller samma halt för MCCP blir de farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Alternativt om summan av SCCP och MCCP är över 2 500 mg/kg, se beräkningsexempel nedan. (Kan jämföras med PCB som är farligt avfall vid halter över 50 mg/kg).

Men, OBS, för SCCP gäller redan vid 0,15 % krav på destruktion eller irreversibel omvandling enligt POPs-förordningen! 
Kravet på destruktion gäller alltså även om avfallet med SCCP inte klassas som farligt avfall enlig den svenska avfallsförordningen. Kravet på destruktion innebär att avfallet ska skickas till en anläggning som har tillstånd att förbränna det vid hög temperatur.

Om man har konstaterat att avfallet inte är POPs-avfall, men det finns både SCCP och MCCP i halter över 1 000 mg/kg ska halterna för de båda föreningarna summeras. Avfallet blir då blir farligt avfall om summan överstiger 2 500 mg/kg. Annars räknas bara det som överstiger 1 000 mg/kg (1 000 ppm).
Ex 1: 1 200 ppm SCCP och 1 500 ppm MCCP blir då 2 700 ppm och blir farligt avfall.
Ex 2: 900 ppm SCCP och 2 400 ppm MCCP blir 2 400 ppm ihop och räknas inte som farligt avfall.

Avfall med klorparaffiner över haltgränsen för farligt avfall ska skickas till anläggning som har tillstånd att ta emot det. Avfall med klorparaffiner har avfallskod 17 09 03*.
Detta gäller också asbesthaltigt kitt som visat sig innehålla klorparaffiner över gränsvärdena.

Isolerrutor med klorparaffiner i förseglingsmassan skickas i sin helhet som avfall med klorparaffiner till anläggning med tillstånd att ta emot avfallet.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum