HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Bildexempel
Identifiering
Utrustning
Provtagning
Steg för steg
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Provtagning av fogmassor

Att tänka på vid provtagningen
  • Ta med bra verktyg för provtagningen
  • Var noggrann så att inte prov ”smittar” varandra
  • Dokumentera noga
  • Återfoga så att du inte lämnar hål i tätningen
  • Använd egen skyddsutrustning

Hur går provtagningen till?
Prover ska tas på fogmassor i byggnader från 1956–1973 och även i äldre byggnader där fogmassa monterats under denna period. Prover ska tas från alla typer av fogmassa, det vill säga fogmassor som ser olika ut eller som sitter i fogar mellan olika typer av material eller produkter. Prover ska även tas på nya fogmassor, eftersom de kan vara förorenade av t ex rester av fogmassa med PCB.

Prover ska tas både utvändigt och invändigt. Om fogmassorna ser olika ut kan det bero på att de har olika sammansättning eller är olika utsatta för väder och vind; exempelvis kan vissa partier på sydfasaden vara utbytta.

Omfattning av provtagningen
Hur många prover som ska tas är en bedömningsfråga. Det beror på hur stor byggnaden är, hur många fogar som finns och hur fogarna ser ut. Alla typer av fogmassa måste undersökas. För att betraktas som en och samma typ ska fogmassan inte bara se likartad ut utan den ska också ha samma egenskaper när provet skärs ut.

Generellt rekommenderas att minst två prover tas på varje fogmassetyp. Ofta är det lämpligt att exempelvis ta ett prov på varje dilatationsfog av en viss typ. Finns det fogmassa i anslutning till entrépartierna kan det vara lämpligt att ta prover på några av dessa om fogarna på samtliga entréer är av samma typ. Om det finns fogar som ser likadana ut på husets olika fasader och massorna har samma konsistens kan ett prov tas på varje fasad.

Enstaka prover
Somliga inventerare föredrar att bara ta en provbit på varje ställe. Cirka 3 cm kan räcka. Att bara ta ut ett prov på varje ställe kan innebära att man tvingas att gå ut och ta ett nytt om provet exempelvis inte kommer fram till laboratoriet eller om man får ett orimligt svar och vill göra om analysen.

Ta annars ut 5–6 cm fogmassa och dela upp biten i två prover – där det ena skickas till laboratoriet och det andra behålls tills provsvar kommit och man har sett att inga problem uppstått.

Tänk på att de provbitar du behåller blir PCB-avfall om proverna visar sig innehålla PCB. Det brukar gå bra att lämna detta till någon entreprenör som arbetar med PCB-sanering.

Samlingsprover
En möjlighet är att ta samlingsprover (blandprover) från varje fogtyp. Det har nämligen visat sig att PCB-halten kan variera mycket vid lägre halter PCB, även med endast 0,5 meters avstånd mellan provtagningsställena. Ett samlingsprov bereds av flera delprover från varje fogtyp. Samlingsprover kan tas om det finns väldigt många fogar av samma typ på en byggnad.

Analys och beräkning av totalhalt PCB
Kontrollera att det laboratorium du anlitar har dokumenterad erfarenhet av att analysera PCB i fogmassor. Vissa laboratorier är ackrediterade för analys av PCB i fogmassor. Några laboratorier som erbjuder sig att utföra PCB-analys finns under rubriken Sök företag.

Analyssvaren brukar uttryckas i mg/kg och totalhalten brukar beräknas utifrån ett antal, oftast sju, enskilda PCB-föreningar (kongener). Summan för de sju kongenerna multipliceras med en faktor som är olika stor beroende på vilken teknisk blandning laboratoriet bedömer att det är i fogmassan.

Totalhalten i mg/kg kan enkelt räknas om till procent, om man kommer ihåg att ett PCB-innehåll på 10 000 mg/kg fogmassa motsvarar 1 procent PCB i fogmassan. (1 mg/kg är lika mycket som 1 ppm, det vill säga en miljondel.)

Om analysresultaten inte ger några tydliga svar om var PCB-haltiga fogar finns (blandat positiva och negativa svar) bör ytterligare prover tas.

Beräkning av PCB-mängd
En formel för hur du kan beräkna PCB-mängden finns i inventeringsblanketten (blankett A1–A4). För beräkningen behövs uppgifter om fogmassans halt av PCB samt fogarnas längd, bredd och djup. Om fogarnas mått avviker betydligt från bredden 15 mm och djupet 6–7 mm bör formeln för mängdberäkning ändras.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum