HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Miljökonsultgruppen har använt begreppet fastighetsägare på denna webbplats och i PCB-handboken när vi skriver om den som är ansvarig för att inventera och vid behov sanera PCB. Det är för oss ett enklare sätt att tala om "den som äger en byggnad eller anläggning" som det uttrycks i PCB-förordningen. Det är egentligen inte helt korrekt att använda begreppet som vi gör. 

En byggnad på en fastighet kan ägas av någon annan än fastighetsägaren.

”Den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av första kapitlet jordabalken. Där framgår att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter och att till fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör (1 kap. 1 § JB).
Allmänna fastighetstillbehör är t ex byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB).”
(Beskrivning på skatteverket.se.)

Det här kan innebära att byggnaden på en fastighet ägs av någon annan än fastighetsägaren. T ex kan en transformatorstation som ägs av ett elbolag stå på kommunal mark. Ansvaret för att inventera och vid behov sanera byggnaden ligger då hos ägaren av transformatorstationen.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum