HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Bakgrund och informationskällor
Byggsektorns åtagande
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Bakgrund och informationskällor

Bakgrund
Under åren 1998 – 2002 genomförde Kretsloppsrådet ett projekt och antog ett handlingsprogram för PCB i bygg­nader. Handlingsprogrammet innebar att vi i byggsektorn åtog oss att se till att de PCB-haltiga material som innebär stor risk för hälsa och miljö skulle vara bortsanerade till 2002/2003.

Det visade sig att detta inte kunde uppnås och i mars 2007 trädde en ny förordning i kraft, som ställer krav på inventering och sanering av fog- och golvmassor med PCB.

Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult, hade som uppdrag att leda arbetet i projektet ”PCB i byggnader” och Gunilla Rex, Rex Hus & Miljökonsult, var projektsekre­terare. De personer som medverkade i projektets styrgrupp och de företag eller organisationer de då tillhörde var: Christer Björklund, ÅF Energi Stockholm AB, Bertil Grandinson, SBUF, Arne Hellström, Sträng­betong samt Per Lilliehorn.

En av de viktigaste uppgifterna i projektet var att informera om hur man finner och hanterar PCB i byggnader. Fastighets­ägarna har ansvaret för att identifiera och byta ut bygg­material som kan sprida PCB till omgivningen och de var därför den viktigaste målgruppen för informationen.

Denna webbplats startades under projektarbetet, och motsvarande information sammanställdes i en handbok. Handboken kom 2008 ut i en ny, helt omarbetad utgåva.

Då projektet ”PCB i byggnader” avslutats bildades Miljökonsultgruppen i Stockholm HB med Per Lilliehorn (Lilliehorn Konsult), Gunilla Bernevi Rex (Rex Hus & Miljökonsult) och Bengt Gustafsson (CondoConsult AB) som delägare. Miljökonsultgruppen driver sedan dess webbplatsen www.sanerapcb.nu och har här underhand uppdaterat en stor del av informationen.

Bearbetning av informationen på webbplatsen 2008 - 2009

Genom arbetet med "PCB-handboken" har ny information tagits fram och gammal uppdaterats. Vi ser därför en anledning att även uppdatera webbplatsens information.

Bearbetningen av informationen har gjorts huvudsakligen av Gunilla Bernevi Rex och Bengt Gustafsson, Miljökonsultgruppen i Stockholm HB. Många hade skrivit eller bidragit till tidigare textavsnitt på webbplatsen och några av dem har nu även bidragit till uppdateringen. Förslaget till avtalstexter för saneringsentreprenader (Administrativa Föreskrifter) togs fram i samråd med Bengt Wånggren, Fastighetsägarna, och Gösta Gustavsson, SABO. Svensk Byggtjänsts ansvarige för HUS-AMA och referensgruppen för HUS-AMA lämnade synpunkter på AF-texterna. (En senare uppdatering 2014 har gjorts av Gunilla Bernevi Rex och Bengt Gustafsson.)

Ursprungliga källor till informationen
Till de ursprungliga texterna på webplatsen bidrog ett stort antal personer. Deras information ligger till grund för den bearbetning och komplettering som har gjorts 2008 - 2009. Vilka som bidragit till varje enskilt avsnitt redovisades tidigare inledningsvis på den aktuella sidan. Detta är inte relevant längre men den som vill veta vilka personer som medverkat kan se namnen nedan.

De som skrev textavsnitt eller lämnade information vid webbplatsens start och de företag/organisationer de då representerade är:

Christer Björklund, ÅF-Energikonsult AB
Ingvar Folkesson, Svenska Fogbranschens Riksförbund
Bengt Gustafsson, LIP-kansliet
Mia Jameson, SAKAB
Bo Jansson, ITM, Stockholms Universitet
Niklas Johansson, Naturvårdsverket
Lars Karlsson, Svensk Planglasförening
Per Lilliehorn, Lilliehorn konsult
Rolf Neuendorff, Stena Fragmentering AB
Eva Sikander, Malin Granberg m fl, J&W Energi och Miljö
Kerstin Wahlberg m fl, Arbetsmiljöverket
Anneli Åstebro, Miljöförvaltningen i Stockholm.

Gunilla Bernevi Rex sammanställde materialet.

Litteraturkällor, se under rubriken Litteratur.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum