HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Åtgärdsplan
Blanketter för dokumentation
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Åtgärdsplan för sanering

När man har funnit PCB-haltiga fog- eller golvmassor i en byggnad ska en åtgärdsplan tas fram, vilken ska redovisas för miljökontoret i kommunen. Åtgärdsplanen ska lämnas tillsammans med redovisningen av resultatet från inventeringen.

Innehåll i en åtgärdsplan
En åtgärdsplan bör redovisa:
  • Beräknad längd på fogar som ska saneras
  • Beräknad yta av golvmassor som ska saneras
  • Tidplan för saneringen (planerad start och färdigställande)
  • Planerade åtgärder för fogmassor och golvmassor med 50–500 mg PCB per kilo
  • Planerade åtgärder för isolerrutor och kondensatorer.
Fogmassor med lägre PCB-halter
Fogmassor med mindre än 500 mg/kg PCB kräver inte sanering enligt PCB-förordningen. Dessa kan alltså behållas tills de behöver bytas av tekniska skäl, men när de väl ersätts måste de tas om hand på ett miljöanpassat sätt. Enligt samma förordning räknas fogmassan som farligt avfall om den innehåller mer än 50 mg/kg PCB. Den ska då hanteras enligt avfallsförordningen (2020:614). Du bör rådgöra med miljökontoret i kommunen om hur fogmassor med halter under 50 mg/kg ska tas om hand.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum