HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Rivning
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Fogmassor

Om det finns fogmassor i byggnaden som innehåller PCB eller utbytta fogmassor som kan ha blivit förorenade av PCB från angränsande material, så ska de saneras om de blir berörda av rivningen. Det gäller enligt PCB-förordningen om de innehåller PCB i en halt över 50 mg/kg. Personal som arbetar med sådan sanering och hantering av avfallet bör ha utbildning i PCB-sanering enligt riktlinjer för utbildning i PCB-sanering. Läs mer under rubriken Utbildning - PCB-sanering.
I avsnittet
Sanering har vi beskrivit genomförandet av sanering.

Fogmassor från perioden 1956 - 1973 hanteras vid rivning som farligt avfall om de visat sig innehålla PCB. Om de innehåller mer än 50 mg/kg PCB är de alltid farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614). Om fogmassorna är polysulfidmassor som är fria från PCB innehåller de oftast bly och hanteras enligt de regler som gäller för avfall med bly. För att bedöma blyhalten och få veta om de är farligt avfall kan en analys göras med avseende på bly.

PCB finns även i angränsande material - sanera även detta!
Enligt miljöbalken ska man nyttja möjligheten till återanvändning av olika material, om inte detta är olämpligt. Den frågan kommer upp till exempel när man river byggnader och demonterar material som suttit intill PCB-haltiga fogar.

Mängden PCB i fogkanten påverkar restprodukthanteringen och hur sanering ska göras i samband med rivning. Även om fogkanterna slipats vid tidigare fogsanering, bör även delar av angränsande material saneras i samband med rivning. Om det återstående materialet är betong eller tegel bör det sedan kunna krossas ner och användas till exempel för vägunderbyggnad.

Om fogmassan sitter i en betong- eller tegelvägg, och om fogmassans PCB-halt är, eller har varit, exempelvis cirka 10 procent, bör cirka 2 centimeter av fogkanterna saneras bort och hanteras som farligt avfall enligt rapporten "Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning och sanering vid rivning", se mer info nedan. 

Om halten PCB i fogmassan vid inventering inför rivning är högst 50 mg/kg PCB, så behöver inte prov tas på angränsande material.

Kommentar till rekommendationen
Vid förorening av mark runt bostäder, är det ”känslig markanvändning” (KM) som är tillämpligt. Aktuellt generellt riktvärde för förorenad mark (KM) är 0,008 mg/kg TS för PCB-7. Rekommendationen att ta bort 2 cm av fogkanten skrevs då Naturvårdsverkets riktvärde för PCB i mark klassad som KM var 0,02 mg/kg TS, PCB-7. Kanske bör rekommendationen idag vara att ta bort mer än 2 cm av angränsande betong eller tegel. Som hjälp för bedömning kan man ta prov på materialet t ex 2 cm från fogkanten för att se PCB-halten där.

Bedöm och avväg kostnaderna för en mer omfattande sanering av fogkanterna och minskad kostnad för att bli av med restprodukterna jämfört med möjligheterna och kostnaderna för att deponera mer förorenade massor. Diskutera med kommunens miljökontor hur resterande massor bäst kan tas omhand.

Lättbetongprover har visat sig innehålla högre PCB-halter längre in i materialet än betong- och tegelprover. Det kan innebära att dessa restprodukter måste deponeras även efter en mer omfattande sanering. Träkarmar som suttit intill PCB-haltig massa bör tas ur cirkulation och hanteras som farligt avfall.

Metoder för sanering vid rivning
Vilka metoder som ska användas för sanering och rivning måste bestämmas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Som saneringsmetod rekommenderas sågning där så är möjligt. Bilning kan vara ett alternativ. Detta är tunga arbetsmoment och entreprenören bör använda någon typ av avlastande hjälpmedel. Dammuppsamling, arbetarskydd, miljöskydd, avfallshantering med mera ska utföras enligt samma principer som vid vanlig sanering.

I hus med tegelfasader eller byggnader där inte hela element kan demonteras måste PCB-sanering utföras före rivning.

Vid betongelementhus finns ett alternativ till att sanera fogmassan i huset före rivning – att först demontera elementen och sedan sanera fogarna. I detta fall bör ett snitt skäras genom fogmassan, alternativt bör det mesta av fogmassan skäras bort för att minimera spridningen av fogmassebitar vid demonteringen. Elementen kan sedan saneras på en arbetsstation på marken där man har bättre möjlighet att ordna bra klimatskydd och lämpliga arbetsställningar och där fogarna är lättare att komma åt.


Ovanstående rekommendationer är resultatet av ett FoU-projekt där man har studerat hur långt PCB tränger in i material som fogmassan sitter intill, vilket påverkar restprodukthanteringen och omfattningen av sanering i samband med rivning. I projektet studerades också saneringsmetoder i samband med rivning och metoder för rivning av byggnader med olika material.

Projektet beskrivs i rapporten "Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning och sanering vid rivning". 


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum